USA trekker seg ut av INF-avtalen

UTTALELSE FRA UTENRIKSMINISTER POMPEO

USA trekker seg ut av INF-avtalen 2. august 2019

2. februar 2019 ga USA seks måneders forhåndsvarsel om oppsigelse av traktaten om Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) på grunn av Den russiske føderasjons fortsatte brudd på avtalen.

I henhold til avtalens Artikkel XV trer USAs oppsigelse i kraft i dag da Russland har unnlatt å gå tilbake til full og verifisert overholdelse gjennom destruering av det traktatstridige missilsystemet – landbaserte mellomdistanse kryssermissiler av typen SSC-8 eller 9M729.

Russland er alene ansvarlig for traktatens bortfall.  Russland har minst siden midten av 2000-tallet utviklet, produsert, testavfyrt, og nå utplassert flere bataljoner med det traktatstridige missilet. USA ga først uttrykk for sin bekymring overfor Russland i 2013. Russland har deretter på systematisk vis gjennom seks år avvist amerikanske forsøk på å bringe Russland tilbake til overholdelse. Med full støtte fra våre allierte i NATO, har USA fastslått vesentlig mislighold av traktaten på russisk side, og har deretter suspendert våre forpliktelser i henhold til traktaten. I løpet av de seneste seks månedene har USA gitt Russland en siste mulighet til å rette opp sitt mislighold. Som det har gjort i mange år, har Russland valgt å beholde sitt traktatstridige missil fremfor å komme tilbake til overholdelse av sine traktatsforpliktelser.

USA akter ikke å forbli del av en traktat som med overlegg brytes av Russland. Russlands mislighold av traktaten setter overordnede amerikanske interesser på spill ettersom Russlands utvikling og utplassering av traktatstridige missil-systemer representerer en direkte trussel mot USA og våre allierte og partnere. USA setter stor pris på det standhaftige samarbeidet og besluttsomheten NATO-allierte har vist som svar på Russlands avtalebrudd.

USA vil fortsette innsatsen for en effektiv rustningskontroll som fremmer amerikansk, alliert og våre partneres sikkerhet; som er verifiserbar og håndhevbar; og med partnere som overholder sine forpliktelser på ansvarlig vis. President Trump har gitt sin regjering i oppgave å starte et nytt kapittel ved å søke en ny æra med rustningskontroll utover fortidens bilaterale traktater. USA oppfordrer Russland og Kina til å ta del i denne muligheten til å levere reelle sikkerhetsresultater for våre nasjoner og hele verden.

Mer informasjon om INF-traktaten: https://www.state.gov/inf